• th
  • th
  • zh-hans
  • ko
  • pt
  • Dutch Flag
  • German Summary
  • Swedish Bangkok

International School Bangkok

kis-portal

kis-portal

 

Telephone
+66 (0) 2274 3444

Home » KIS International School in Bangkok: Dutch

KIS International School in Bangkok: Dutch

De visie van KIS is “Inspiring Individuals” !

De gemeenschap van KIS International School in Bangkok heeft tot doel studenten te inspireren om zichzelf uit te dagen om betere mensen te worden, inspirerende individuen die helpen om de wereld een betere plek te maken.

De school werd opgericht in 1998 als een van de eerste volledige IB scholen in Thailand. Het onderwijs op KIS volgt de International Baccalaureate (IB) programmas: De IB Primary Years Programme (PYP), de IB Middle Years Programme (MYP) en de IB Diploma Programme (DP).

KIS is een middelgrote school met ongeveer 650 studenten uit 49 verschillende landen. De sfeer bij KIS is een van de grote troeven van de school. Leerlingen en ouders voelen zich snel thuis en ontwikkelen een gevoel van trots in hun school. KIS’s kleiner formaat betekent dat er individuele aandacht is voor elke leerling en ruimte voor creatieve en progressieve ideeën.

Studenten van KIS hebben een positieve houding ten opzichte van leren, omdat ze worden aangemoedigd en gesteund door een groep van levendige, hooggekwalificeerde, IB getrainde en bovenal uitzonderlijke leerkrachten. De school steunt het leren van vele talen, op elk gegeven moment worden er tussen de 10 en 20 verschillende talen onderwezen op KIS.

De programma's zijn goed uitgebalanceerd en geven onze studenten niet alleen een wereld perspectief in de geesteswetenschappen, talen, wiskunde, kunst, technologie en natuurwetenschappen, maar er is ook een sterke focus op het bijdragen aan de gemeenschap. Het brede scala van buitenschoolse activiteiten maakt het verder mogelijk voor studenten om hun interesses en vaardigheden buiten het klaslokaal te ontwikkelen. De activiteiten omvatten verschillende vormen van kunst en handvaardigheid, technologie en robotica, spelletjes, dans, competitieve sporten, niet-competitieve sporten, leiderschapsprogramma's, Model Verenigde Naties, en ondernemersactiviteiten.

Academische resultaten zijn sterk, met constante, hoge IB Diploma slagingspercentages en hoge gemiddelde scores, welke de weg hebben vrijgemaakt voor KIS afgestudeerden zich in te schrijven aan topuniversiteiten over de hele wereld.

De groene, ruime campus met uitstekende faciliteiten ligt in een omheind en bewaakte woonwijk, vlakbij het centrum van de stad. Dit zorgt voor een fijne leeromgeving weg van het lawaai en de vervuiling terwijl de school gemakkelijk bereikbaar blijft vanaf zowel het centrum van Bangkok als de buitenwijken.


Het Curriculum van de school

Het curriculum bij KIS verloopt volgens de International Baccalaureate programma's. De IB streeft naar een gebalanceerd internationaal onderwijs dat studenten helpt internationaal-denkend en succesvol te zijn, zowel academisch als in hun verdere leven.

De International Baccalaureate Organisatie (IBO) is een educatieve stichting zonder winstoogmerk die opgestart werd door een getalenteerd en vooruitstrevend team van internationale leraren in Europa. In 1968 ontwikkelde de IBO een eerste rigoureus internationaal curriculum voor gezinnen die rond de wereld reizen, zoals diplomaten, militaire families en expats van internationale bedrijven. Het IB-curriculum wordt onderwezen in meer dan 4.600 scholen en meer dan 146 landen. De IB-programma's zijn onafhankelijk van andere nationale curricula of van de nationale overheid. Dit geeft studenten de mogelijkheid om te leren in een curriculum dat consistentie en continuïteit heeft, dat is ontwikkeld om studenten hun potentieel te laten bereiken en dat niet wordt beïnvloed door de politiek en de veranderingen bij de overheid.


De KIS academische faculteit is uitzonderlijk bedreven in het onderwijzen van alle IB-programma's dankzij hun opleiding, verdere training en ervaring. Als aanvulling op hun lerarendiploma en hun IB kwalificaties, hebben veel van onze medewerkers nog extra IB posities, zoals Workshop leiders (het trainen van andere docenten tot IB leraren), Global Workshop beoordelaars (de evaluatie van die trainingssessies), Global Examinatoren (het nakijken van de examens van de IB-diploma studenten), MYP Curriculum Ontwikkeling Teamlid (Lid van de groep, die het MYP curriculum herzien), IB Authorisers (bezoek aan de kandidaat-IB scholen om na te gaan of ze klaar zijn om te worden gemachtigd als IB school) en PYP Team Leider (de leider van het authorizatieteam). Daarnaast heeft Sally Holloway, het hoofd KIS, een positie in de Raad van Bestuur van het IB. De school is ook betrokken bij de ontwikkeling van de IB-curricula, en fungeert vaak als een pilot-school om nieuwe ontwikkelingen in de IB te testen. Professionele ontwikkeling is een doorlopend proces voor het personeel bij KIS.


De Primary Years Programme (PYP)

Bij KIS volgen leerlingen  van Early Years 1 tot Grade 5 de Primary Years Programme en zijn alle leerkrachten speciaal opgeleid voor deze leeftijdsgroep. Kinderen kunnen beginnen op KIS als ze 3 jaar oud zijn. Wij verwelkomen jonge studenten in onze Early Years Centre, waar ze al spelend leren in een zorgzame omgeving die hun onafhankelijkheid bevordert, de kinderen stimuleert om vragen te stellen, en leren leuk maakt!

De PYP wordt onderwezen aan kinderen van 3-11 jaar (of Early Years 1 tot en met Grade 5) Het is ontworpen om kinderen te helpen hun rol in onze wereld te begrijpen, waar alles met elkaar verbonden is en waarin kennis voortdurend in ontwikkeling is. De PYP helpt studenten dat wat ze leren in verband te brengen met de wereld om hen heen, en moedigt hen aan de manier waarop verschillende kennisgebieden met elkaar te maken hebben te begrijpen.

The PYP also prepares students to be active participants in a lifelong journey of learning. Students approach all areas of learning within a framework of six themes. The themes have global significance and are relevant to the students allowing all students to identify with them regardless of where they live. The themes are transdisciplinary, which means that they cross different subjects. Because of this, the themes allow students to increase their level of understanding beyond the confines of learning which is based solely within separate subject areas.

De PYP bereidt studenten ook voor om actieve deelnemers in een levenslange reis van leren te worden. Studenten behandelen alle gebieden van het leren binnen een kader van zes thema's. De thema's hebben een wereldwijde betekenis en zijn relevant zodat alle studenten zich ermee kunnen identificeren ongeacht waar ze wonen. De thema's zijn multidisciplinair, ze bestrijken verschillende onderwerpen. Het gevolg hiervan is dat de studenten de kans krijgen om de verschillende onderwerpen aan elkaar te verbinden en ze hierdoor beter te begrijpen.

The programme teaches more than just knowledge. Students develop concepts, skills and attitudes as well. This helps students to always learn, and be successful both in and out of the classroom. After passing through the PYP programme, students will have strong foundations as inquirers who are focused not only in the classroom but can also apply their knowledge to the world outside.

Het programma geeft meer mee dan alleen kennis. Studenten ontwikkelen concepten, vaardigheden en houdingen. Dit helpt studenten om levenslang te leren, en succesvol te zijn, zowel in als buiten de klas. Na het doorlopen van het PYP programma zullen de studenten een stevige basis als vragenstellers hebben, die niet alleen in de klas gefocust zijn, maar ook hun kennis op de wereld kunnen toepassen.


The Middle Years Programme (IB MYP)

The IB Middle Years Programme, for students from 11 to 16 (or Grade 6 to Grade 10), is a five year programme which is a natural progression from the IB PYP and the ideal precursor to the IB Diploma Programme. The MYP again encourages students to understand concepts and apply knowledge in both classroom and real world environments.

Het IB Midden Jaren Programma, voor studenten van 11 tot 16 (of Graad 6 tot en met Graad 10), is een programma van vijf jaar, een natuurlijke voortgang van het IB PYP en de ideale voorloper naar de IB Diploma Programma. Het MYP moedigt studenten opnieuw aan om concepten te begrijpen en hun kennis toe te passen, zowel in de klas als in de echte wereld.

Academically challenging, diverse in subject matter and with an emphasis on accomplishment, the MYP supports students in becoming critical and reflective thinkers. The programme consists of eight subject groups (language & literature language acquisition, individuals & societies, design, physical & health education). The subjects are taught through focusing on concepts (seeing the bigger picture) and focusing on the global context. This links the student’s learning to real world and global issues, and students are then required to reflect and act on their learning.

Academisch uitdagend, divers in onderwerpen en met een nadruk op prestatie, ondersteunt het MYP studenten om kritische en reflectieve denkers te worden. Het programma bestaat uit acht onderwerpsgroepen (taal & letterkunde taalverwerving, individuen en samenlevingen, design, lichamelijke en gezondheidsvoorlichting). De vakken worden gegeven door zich te concentreren op concepten (het zien van het grotere plaatje) en zich te concentreren op de mondiale context. Dit verbindt het leren van de student aan de echte wereld en zijn mondiale problemen, en verplicht de studenten om te reflecteren en te handelen volgens het geleerde.


 

The MYP is completed with a personal project, chosen by each student with guidance from teachers, which is their opportunity to demonstrate the understandings and skills they have developed throughout the programme. After passing through the MYP, students are equipped emotionally and academically to become responsible citizens of the community on local, national and international levels.

De MYP wordt afgesloten met een persoonlijk project, door elke student gekozen onder begeleiding van leerkrachten. Dit is hun kans om te laten zien dat ze de juiste inzichten en vaardigheden hebben ontwikkeld tijdens het programma. Na het afronden van het MYP, zijn de studenten emotioneel en academisch uitgerust om verantwoordelijke burgers van de gemeenschap op lokaal, nationaal en internationaal niveau te worden.

 

Results show that students who follow the MYP programme are more successful in the IB Diploma (see The Middle Years Programme, Preparing students for university in the 21st century, IBO 2010).

De resultaten laten zien dat studenten die het MYP-programma volgen succesvoller zijn in het IB-diploma (zie In het Midden Jaren Programma, dat studenten voorbereidt op de universiteit in de 21e eeuw, IBO 2010).

 

The Diploma Programme (IB DP)

The IB Diploma (DP), for students aged 16 to 19 (or Grade 11 to Grade 12), provides students with the skills for continuing education to university level. Throughout the world it is a well-known, widely accepted university-entrance qualification. Many universities prefer applications from students with an IB Diploma and in some countries like the US, universities may give credits towards first year subjects if certain grades were achieved in the Diploma.

 

Het Diploma Programma (IB DP)

De IB-diploma (DP), voor studenten van 16 tot 19 (of Graad 11 tot en met Graad 12), biedt studenten de vaardigheden om voortgezet onderwijs op universitair niveau te volgen. Het hier behaalde diploma is een over de hele wereld bekend en aanvaard universitair toelatingscertificaat. Veel universiteiten hebben liever aanvragen van studenten met een IB-diploma en in sommige landen, zoals de VS, kunnen universiteiten kredieten geven voor bepaalde onderwerpen als bepaalde resultaten werden bereikt.

 

Designed to be both academically challenging while also balanced and reflective, the DP is valuable in training students to be critical-thinkers with a sense of international-mindedness, which can be applied to continuing studies at university or taking on a responsible role in an interconnected globalized world. Normally taught over two years, DP students study six courses at higher or standard level. Courses cover languages, social studies, the experimental sciences and mathematics, which ensures a broad distribution of learning and skills, with an additional course chosen from the arts group or an additional course from the main topics.

 

Het DP is ontworpen om zowel academisch uitdagend te zijn, en terwijl ook evenwichtig en reflecterend. Het is waardevol in het opleiden van studenten tot kritische denkers die indernationaal-minded zijn, en biedt een goede basis voor verdere universitaire studies of het nemen van een verantwoordelijke rol in een onderling verbonden, geglobaliseerde wereld. DP studenten krijgen 6 cursussen, op een standaard of geavanceerd niveau, dit neemt ongeveer 2 jaar in beslag.

De cursussen hebben uitgebreide onderwerpen, zoals talen, sociale studies, experimentele wetenschappen en wiskunde. Dit leidt tot een brede verspreiding van de studies en de vaardigheden. Er is ook een mogelijkheid om extra cursussen te volgen, zoals artistieke lessen of uitgebreidere lessen van het standaardpakket.

 

Running concurrently with the six main courses, the DP also stipulates three core requirements of an extended essay, theory of knowledge and CAS (creativity, action, and service) which generally take place outside of the classroom environment. The additional components are included to broaden the educational experience and challenge students to apply their knowledge and understanding in a range of different situations. The extended essay is a 4,000 word essay on a topic chosen by the student. It fosters independent research skills by challenging students to undertake an in-depth study of a question relating to one of the subjects they are studying. Theory of knowledge, as the name implies, encourages students to question and validate the nature of knowledge. This includes assessing the different forms of knowledge (perception, emotion, language and reason) in addition to the different kinds of knowledge (scientific, artistic, mathematical and historical).  CAS requires students to actively learn from experience by positioning themselves outside the classroom undertaking a range of real life tasks or challenges. Examples of KIS CAS activities include a student newspaper group, a group that helps out at a day care centre for underprivileged children, a group concerned with the welfare of soi (stray) cats and dogs, a drama club and salsa dancing class as well as fun sporting groups including ultimate Frisbee and basketball. Under the CAS umbrella, students can combine all three components or do activities related to each one of them separately.

Naast de 6 hoofd cursussen moeten er ook 3 essentiële verplichtingen worden vervuld, een uitgebreid essay, theoretische kennis en CAS (creativiteit, actie en service), deze vinden over het algemeen plaats buiten het klaslokaal. De aanvullende componenten zijn opgenomen om de educatieve ervaring te verbreden en studenten uit te dagen om hun kennis en inzicht toe te passen in een reeks van verschillende situaties. Het uitgebreide essay is een 4.000 woord essay over een onderwerp de student zelf kiest. Studenten moeten een diepgaande studie maken over het onderwerp, wat de onafhankelijke onderzoeks vaardigheden bevordert.

Theoretische kennis, zoals de naam al aangeeft, stimuleert studenten om al het geleerde in vraag te stellen. Dit omvat ook voor de beoordeling van de verschillende vormen van kennis (perceptie, emotie, taal en reden) en de verschillende soorten kennis (wetenschappelijke, artistieke, wiskundige en historische).

Voor CAS moeten de studenten leren door ervaring. Ze moeten zich wagen aan situaties, uitdagingen en problemen in de echte wereld. Voorbeelden van KIS CAS activiteiten zijn: een schoolkrant, dagopvang voor kansarme kinderen, zich bezighouden met het welzijn van (zwerf) katten en honden, een theatergroep en salsa dansen, alsook leuke sportieve groepen, zoals ultimate frisbee en basketbal.

In CAS kunnen de studenten de 3 onderdelen combineren of afzonderlijke activiteiten doen.

Whether as a foundation for joining the workforce or stepping into further education at university, the DP is devised to prepare students to choose their career paths for themselves through an environment and atmosphere that encourages adult attitudes.

Of het nu dient als basis voor tewerkstelling of voor een universitaire opleiding, het DP is uitgewerkt om studenten de mogelijkheid te geven hun eigen carrière uit te stippelen, in een omgeving die volwassenheid aanmoedigt.

To assist in the transition to the outside world KIS faculty includes a full time Student Counselor plus a University Coordinator / DP Counselor.

Om te assisteren bij de overgang naar de buitenwereld heeft de KIS faculteit een voltijd studentendecaan en een universiteit coördinator / DP Counselor.

Accreditation

KIS is fully authorized by the International Baccalaureate (IB) to offer the Primary Years Programme for children from 3 to 11 years old, the Middle Years Programme for children from 11 to 16 years old and the renowned IB Diploma Programme for students from 16 to 19 years old.

Accreditatie

KIS is volledig goedgekeurd door de International Baccalaureate (IB) om het primaire Jaren Programma aan te bieden voor kinderen van 3 tot 11 jaar, het  Midden Jaren Programma voor kinderen van 11 tot 16 jaar en het beroemde IB Diploma Programma voor studenten van 16 tot 19 jaar.

Our school is also accredited by the Council of International Schools (CIS). Locally, we are licensed by the Thai Ministry of Education and are an active member of the International Schools Association of Thailand (ISAT).

Onze school is ook geaccrediteerd door de Raad van Internationale Scholen (RIS). Lokaal zijn we erkend door het Thaise ministerie van Onderwijs en zijn we een actief lid van de Internationale Schools Associatie van Thailand (ISAT).

 

Please email us at admissions@kis.ac.th for more information.

 

Kunt u mailen naar admissions@kis.ac.th voor meer informatie.