1. th
  2. th
  3. zh-hans
  4. ko
  5. pt
  6. Dutch Flag
  7. German Summary
  8. Swedish Bangkok
Home » KIS International School in Bangkok: Thai

KIS International School in Bangkok: Thai

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสเป็นสังคมสมัยใหม่มีความหลากหลายทางสัญชาติ เราตั้งใจที่จะผลิตนักเรียนแต่ละคนให้มีความคิด เป็นผู้รับแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ ท้าทายความสามารถ และผลักดันให้นักเรียนพัฒนาตนเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญของสังคมส่วนรวม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส เพี่อครอบครัวชาวไทยและชาวต่างขาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางด้านการศึกษาคือ โรงเรียนนานาชาติวอชิงตันในรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรนานาชาติไอบี ช่วงแรกโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระดับประถมศึกษาเท่านั้น แต่ด้วยศักยภาพและคุณภาพที่เพียบพร้อมประกอบกับความต้องการของสมาคมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงตัดสินใจขยายหลักสูตรจนถึงระดับมัธยมปลาย 

โรงเรียนของเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) ให้ใช้ทั้งหลักสูตรไอบีระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานโลกจากการสมาพันธ์ซีไอเอส Council of International School อีกทั้งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในผู้นำของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย International Schools Association of Thailand 

เคไอเอสเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียนประมาณ ๗๐๐ คน กว่า ๕๐ สัญชาติ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมสวยงามสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ อาคารเรียนได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรไอบี  ประกอบกับการรับสมัครนักเรียนในจำนวนที่จำกัด ส่งผลให้โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสสามารถเข้าถึงและส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้เป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง

ที่นี่นักเรียนมองการเรียนเป็นเรื่องบวก สนุกกับวิธีการเรียนที่หลากหลายภายใต้การดูแลใกล้ชิดจากคณะครูซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรไอบีโดยเฉพาะ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ใช้ในชั่วโมงเรียน โรงเรียนยังส่งเสริมการเรียนภาษาอื่นๆ มากกว่า ๑๐ ภาษาอีกด้วย

ลักษณะการเรียนถูกจัดขึ้นอย่างมีระบบและแบบแผนการเรียนรู้อย่างสมดุลกัน ทั้งในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและเทคโนโลยี่และมีการเน้นย้ำให้นักเรียนออกไปทำประโยชน์แก่ชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้มีทักษะที่เพิ่มขึ้นนอกจากการเรียนในห้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น การเล่นกีฬา แข่งกีฬา ศิลปะและงานฝีมือ การประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยี่ การออกแบบเกม การเต้น การอบรมความเป็นผู้นำ หรือการแข่งขันเชิงวิชาการกับสมาคมยูเอ็น เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี พศ ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสมีสถิติในการสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพสูง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเคไอเอสสูงกว่าคะแนนไอบีเฉลี่ยของนักเรียนไอบีทัวโลกโดยประมาณ ๒ ถีง ๕ คะแนนทุกปีอย่างต่อเนื่อง นักเรียนของเราได้รับคัดเลือกเชิญให้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก และบางคนก็ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเหล่านั้นอีกด้วย 

หลักสูตรของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสมีความชำนาญในการใช้หลักสูตรการสอนแบบระบบนานาชาติ International Baccalaureate (IB) มากว่า ๒๐ ปี ไอบีนี้เป็นระบบการศึกษานานาชาติที่มีความสมดุล ทางโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาการในตัวนักเรียนเป็นสำคัญให้เขามีทั้งความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสมดุลทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต

The International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นองค์กรการศึกษานานาชาติเสรีที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งก่อตั้งโดยคณะอาจารย์ชาวยุโรปผู้มากความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ องค์กรไอบีพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปในประเทศต่างๆ อาทิเช่น ครอบครัวทูต ครอบครัวทหาร และครอบครัวที่ทำงานกับบริษัทในเครือต่างชาติ ครอบครัวเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องหาโรงเรียนที่มีคุณภาพและสามารถไว้วางใจได้ว่ามีมาตรฐานความเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก ปัจจุบันหลักสูตรไอบีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีจำนวนมาก กว่า ๔,๐๐๐ โรงเรียนใน ๑๕๐ ประเทศ องค์กรการศึกษานานาชาติไอบีมีความประสงค์ให้นักเรียนไอบีทั่วโลกได้รับโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและบรรลุศักยภาพของตนโดยไม่ได้รับผลกระทบทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของประเทศใด 

คณาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสล้วนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญพิเศษในการสอนหลักสูตรไอบี ครูทุกท่านไม่ได้มีเฉพาะคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนมาแต่ดั้งเดิมเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนมีการจัดอบรมสอนเทคนิคใหม่ๆ ให้คุณครูของเราเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนเคไอเอส มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆดังนี้คือ  ผู้นำทีมหลักสูตร (ครูผู้อบรมครูท่านอื่นให้เป็นครูไอบี ) ผู้ประเมินหลักสูตรการอบรมระดับโลก ( ผู้ประเมินผู้ฝึกอบรม ) ผู้ตรวจข้อสอบไอบีระดับโลก ผู้ร่วมทบทวนและพัฒนาหลักสูตรไอบีระดับมัธยมศึกษา  ผู้อนุมัติหลักสูตรระดับประถมศึกษาและผู้นำทีมตรวจโรงเรียนระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียนเปิดใหม่ที่มีความประสงค์จะเป็นโรงเรียนไอบี  นอกจากนี้คุณแซลลี่ ฮอลโลเวย์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสและเป็นครูใหญ่คนแรก คนเดียวและคนปัจจุบัน  คุณแซลลี่ ฮอลโลเวย์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการบริหารในองค์กรการศึกษา (Global IB Board of Governors) ถึง ๒ สมัยติดต่อกัน โรงเรียนยังคงเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและไม่หยุดนิ่งที่จะทดลองและคิดค้นพัฒนาหลักสูตรไอบีให้ล้ำหน้าอยู่เสมอ

หลักสูตรไอบีระดับประถมศึกษา (IB-The Primary Years Programme/ IB-PYP)

เป็นหลักสูตรปฐมวัยสำหรับนักเรียนตั้งอายุ ๓  ถึง ๑๑ ขวบ (ชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๕) คณะครูระดับประถมทั้งหมดของเคไอเอสได้ผ่านการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ

นักเรียนเริ่มเข้าเรียนระดับอนุบาล ๑  (Early Years1) เมื่ออายุครบ ๓ ขวบ Early Years Centre เป็นศูนย์การเรียนผ่านการเล่นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย มีการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมให้นักเรียนพึ่งตนเอง กระตุ้นให้เด็กถามคำถาม และทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก! 

ไอบีประถมศึกษา (IB-PYP) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าใจบทบาทของตนในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไร้พรมแดน หลักสูตรไอบีประถมศึกษา ช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับโลกรอบตัว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจว่าองค์ความรู้แขนงต่างๆ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างไร นอกจากนี้หลักสูตรไอบีประถมศึกษายังสอนให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นในเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหัวเรื่องในการเรียนรู้ (Units of Inquiry) ข้ามสาขาวิชาและมีความสำคัญในระดับโลกและเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ค้นพบด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ทั่วไปและใช้อย่างบูรณาการกับวิชาต่างๆ  ไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ใด และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มระดับความเข้าใจที่มากขึ้นกว่าการจำกัดอยู่ในการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

หลักสูตรไอบีให้มากกว่าความรู้และการท่องจำ นักเรียนจะได้พัฒนาแนวความคิด ทักษะ และทัศนคติไปพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และประสบความสำเร็จทั้งในและนอกห้องเรียน เมื่อจบหลักสูตรไอบีปฐมวัย นักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานที่แข็งแรงเพราะได้รับความรู้ทั้งในห้องเรียนและรู้จักนำไปใช้ประยุกต์กับสถานการณ์จริง

หลักสูตรไอบีระดับมัธยมศึกษา (IB-The Middle Years Programme/ IB-MYP)

เป็นหลักสูตรระดับชั้นมัธยมสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๑ ถึง ๑๖ ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) เป็นหลักสูตร ๕ ปีที่ต่อเนื่องจากจบหลักสูตรไอบีประถมศึกษา (IB-PYP) และเป็นหลักสูตรก่อนระดับประกาศนียบัตรนานาชาติหรือหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (IB Diploma Programme) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา (IB-MYP) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจกรอบแนวคิดและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้งในห้องเรียนและสภาพโลกแห่งความจริง

ความท้าทายด้านวิชาการ ความหลากหลายในสาขาวิชา และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้นักเรียนกลายเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์และไตร่ตรอง หลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา ๘ กลุ่มคือภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพละศึกษา วิชาต่างๆ ถูกสอนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักและเนื้อหาในระคับสากล เน้นให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิชากับประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในโลก และให้วิเคราะห์ตรึกตรองก่อนลงมือปฏิบัติจากความรู้ของตน

การจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา (IB-MYP)ได้นั้น นักเรียนแต่ละคนต้องเลือกหัวข้อการทำโครงงานส่วนบุคคล Personal Project มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะแนว นับเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและแสดงทักษะที่เรียนมา เมื่อจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีความพร้อมทางอารมณ์และความรู้ด้านวิชาการ กลายเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ

หลักสูตรไอบีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IB-The Diploma Programme/ IB-DP)

เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเวลา ๒ ปี สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าระดับวุฒิประกาศนียบัตรนานาชาติ IB Diploma ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยต่างๆใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั่วโลกอย่างกว้างขวาง เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายมหาวิทยาลัยให้หน่วยกิจสำหรับบางวิชาในปีหนึ่ง ในกรณีที่ผลการเรียนของผู้สมัครในระดับ IB Diploma ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

IB Diploma ออกแบบมาเพื่อสร้างความท้าทายทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตให้ความสมดุลและการสะท้อนความคิด IB Diploma ตระหนักในคุณค่าของการฝึกฝนนักเรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยนำความรู้ที่มีในระดับสากลมาใช้เพื่อให้นักเรียนไอบีเตรียมความพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อไประดับมหาวิทยาลัยหรือมีบทบาทในโลกโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดนต่อไป หลักสูตรนี้นักเรียนต้องเรียน ๖ วิชา โดยเลือก ๓ วิชาในระดับสูง และเลือก ๓ วิชาในระดับมาตรฐาน จากวิชาภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ศิลปะ และสังคมศึกษา ซึ่งแน่ใจได้ว่าเป็นการกระจายความสามารถในการเรียนรู้และทักษะอย่างทั่วถึง

นอกเหนือไปจากการเรียน 6 วิชาหลักแล้ว หลักสูตร IB Diploma ได้กำหนดเงื่อนบังคับหลัก ๓ ประการ ได้แก่ การเขียนเรียงความยาว(Essay) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) และ CAS (Creativity – ความคิดสร้างสรรค์, Action – การลงมือปฏิบัติ, Service – การให้บริการ) ซึ่งมักเกิดขึ้นนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังนำองค์ประกอบอื่นเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการศึกษาและท้าทายให้นักเรียนนำความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ มีความยาวจำนวน ๔,๐๐๐ คำในหัวข้อที่ตนเลือกเอง จะช่วยสนับสนุนทักษะการวิจัยอิสระโดยการท้าทายให้นักเรียนศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ ทฤษฎีความรู้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามและพิสูจน์ลักษณะขององค์ความรู้ ประกอบด้วย การประเมินรูปแบบต่างๆ ของความรู้ (การตระหนักรู้ อารมณ์ ภาษา และเหตุผล) นอกเหนือไปจากความรู้ประเภทต่างๆ (วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์) CAS ทำให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างกระตือรือร้น โดยการกำหนดบทบาทของตนเองนอกห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมในสถานการณ์จริงหรือเรื่องท้าทาย ตัวอย่างกิจกรรม CAS ของโรงเรียนได้แก่ กลุ่มหนังสือพิมพ์นักเรียน กลุ่มช่วยเหลือศูนย์บริการดูแลสำหรับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มที่เกี่ยวกับสวัสดิการของสุนัขและแมวเร่ร่อน ชมรมละคร ชมรมสอนเต้นรำแบบซัลซา รวมทั้งกลุ่มกีฬาเพื่อความสนุกเช่น ฟริสบี้และบาสเกตบอล ในกิจกรรมของ CAS นั้น นักเรียนสามารถรวมทั้ง 3 องค์ประกอบหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้

ไม่ว่าในฐานะองค์กรที่ผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร DP จัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางอาชีพของตนด้วยตนเองผ่านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมทัศนคติแบบผู้ใหญ่ และเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกภายนอก คณะอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสประกอบด้วย ที่ปรึกษานักเรียนที่ทำงานเต็มเวลา และผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย / ที่ปรึกษาหลักสูตร DP

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในรายละเอียดโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่หน้าเมนูหลักของเว็บไซด์นี้ได้ทันทีหรือหากมีคำถามและต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับนักเรียน โดยท่านสามารถติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ admissions@kis.ac.th หรือโทร ๐๒- ๒๗๔- ๓๔๔๔