kis-logo

kis-portal

  • th
  • th
  • zh-hans
  • ko
  • pt
  • Dutch Flag
  • German Summary
  • Swedish Bangkok
 

Telephone
+66 (0) 2274 3444

kis-portal

Home ยป Cutoff Dates

Cutoff Dates

Cutoff Dates for 2017-18

Cutoff Birthdates for KIS International school 2017-2018

Cutoff Dates for 2018-19

Cutoff Birthdates for KIS International school 2018-2019