kis-logo

kis-portal

  • th
  • zh-hans
  • th
  • zh-hans
  • ko
  • pt
  • Dutch Flag
  • German Summary
  • Swedish Bangkok
 

Telephone
+66 (0) 2274 3444

kis-portal

Home » About KIS in Thai

About KIS in Thai

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสมุ่งมั่นพัฒนาเป็นรายบุคคล

 

ประวัติโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส โดยย่อ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กลุ่มคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส โดยได้รับการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรการศึกษากับโรงเรียนนานาชาติวอชิงตัน ในรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

เดิมทีโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสเปิดสอนแฉพาะระดับปฐมวัยเท่านั้น แต่ด้วยศักยภาพและคุณภาพที่เพียบพร้อมประกอบกับความต้องการของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเคไอเอสที่เพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงตัดสีนใจเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาในเวลาต่อมา โรงเรียนเคไอเอสได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรนานาชาติขององค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานโลกจากการสมาพันธ์

Council of International School (CIS) อีกทั้งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในผู้นำของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand (ISAT)

 

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสตั้งอยู่ถนนประชาอุทิศซอย ๒๑ แวดล้อมด้วยถนนถึงสี่สายถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม๙

ถนนประดิษฐ์มนูญธรรมและถนนลาดพร้าว การเดินทางสะดวก โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่ มีความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ มีความสะอาดและปลอดภัย อาคารเรียนสวยงามทันสมัยและถูกออกแบบอย่างเหมาะสมกับการลักษณะเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

 

หลักสูตรของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสได้รับความวางใจให้ใช้หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate/IB ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับชั้นมัธยมต้นและระดับชั้นมัธยมปลาย มาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี หลักสูตรของโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาการในตัวนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และสมดุลทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต

 

The International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นองค์กรการศึกษานานาชาติเสรีที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งกำเนิดจากคณะครูอาจารย์ผู้มากความสามารถและมีทัศนวิสัยที่กว้างไกลในทวีปยุโรปในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ องค์กรไอบีพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปในประเทศต่างๆ อย่างเช่น ครอบครัวทูต ครอบครัวทหารและครอบครัวที่ทำงานกับบริษัทในเครือต่างประเทศ ครอบครัวเหล่านี้มีความจำเป็นและต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพและสามารถวางใจได้ในความเป็นหนึ่งเดียวด้านมาตรฐานทั่วโลก องค์กรการศึกษานานาชาติไอบีมีความประสงค์ให้นักเรียนไอบีทั่วโลกได้รับโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและบรรลุศักยภาพของตนโดยไม่ถูกกระทบจากการเมืองและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของประเทศใด ปัจจุบันหลักสูตรไอบีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีจำนวนโรงเรียนในเครือมากกว่า ๔,๐๐๐ โรงเรียน ใน ๑๕๐ ประเทศ

 

นอกเหนือจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนแล้ว คณาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสล้วนมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนหลักสูตรไอบี ในปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้คือ  ผู้นำทีมหลักสูตร (ครูผู้อบรมครูท่านอื่นให้เป็นครูไอบี ) ผู้ประเมินการปฏิบัติการระดับโลก  ผู้ตรวจข้อสอบชั้นมัธยมปลายระดับโลก  ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยม  ผู้ได้รับอนุญาตหลักสูตรระดับปฐมวัย  และผู้นำทีมตรวจโรงเรียนระดับปฐมวัย    นอกจากนี้มิซแซลลี่ ฮอลโลเวย์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสและผู้อำนวยการใหญ่คนแรกและคนปัจจุบัน  มิซแซลลี่ ฮอลโลเวย์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการบริหารในองค์กรการศึกษา Global IB Board of Governors เป็นสมัยที่๒ โรงเรียนได้ข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและเป็นโรงเรียนที่ทดลองพัฒนาสิ่งใหม่ๆของหลักสูตรไอบีอยู่เสมอ อีกทั้งคณะครูอาจารย์ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรไอบีระดับปฐมวัย (IB-The Primary Years Programme/ IB-PYP)

เป็นหลักสูตรระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๕ สำหรับนักเรียนตั้งอายุ ๓  ถึง ๑๑ ขวบ

คณะครูทั้งหมดที่สอนในระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสได้รับการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มอายุนี้โดยเฉพาะ

 

นักเรียนที่มีช่วงอายุ ๓ ถึง ๔ ขวบ เข้าเรียนที่ศูนย์วัยเด็กตอนต้น (Early Years Centre) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่านการเล่นในสภาพแวดล้อมที่มีการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมให้พึ่งตนเอง กระตุ้นให้เด็กถามคำถาม และทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก!

 

หลักสูตรไอบีระดับปฐมวัย(IB-PYP) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าใจบทบาทของตนในโลกไร้พรมแดน ที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร IB-PYP ช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่กำลังเรียนกับโลกรอบตัว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจว่าองค์ความรู้แขนงต่างๆ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างไร

 

นอกจากนี้หลักสูตร IB-PYP ยังสอนให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นในเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกรอบในการเรียนรู้ทุกสาขาวิชาอยู่ภายใน ๖ ประการหลัก ซึ่งมีความสำคัญในระดับโลกและเกี่ยวเนื่องกัน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ค้นพบด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หลักการดังกล่าวสามารถข้ามสาขาวิชา หมายความว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิชาต่างๆ กัน ด้วยเหตุนี้ หลักการดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มระดับความเข้าใจมากขึ้นกว่าที่จำกัดอยู่ในการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาแยกจากกัน

 

หลักสูตรนี้ให้มากกว่าความรู้ นักเรียนจะได้พัฒนากรอบแนวคิด ทักษะ และทัศนคติพร้อมกันไปด้วย ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ และประสบความสำเร็จทั้งในและนอกห้องเรียน เมื่อผ่านหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานที่แข็งแรงเพราะครูผู้ประเมินไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้ในห้องเรียน แต่ยังประยุกต์กับโลกภายนอกด้วย

 

 

หลักสูตรไอบีระดับมัธยม (IB-The Middle Years Programme/ IB-MYP)

เป็นหลักสูตรระดับชั้นมัธยม ชั้นประถมปีที่ ๖ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๑ ถึง ๑๖ ปีเป็นหลักสูตร ๕ ปีที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรปฐมวัย IB-PYP และเป็นหลักสูตรก่อนระดับประกาศนียบัตรนานาชาติหรือหลักสูตรระดับชั้นมัธยมปลาย IB Diploma Programme  หลักสูตรระดับมัธยม IB-MYP ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจกรอบแนวคิดและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้งในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริง

มีความท้าทายด้านวิชาการ มีสาขาวิชาที่หลากหลาย และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนให้นักเรียนกลายเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และไตร่ตรอง หลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา ๘ กลุ่ม (ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพละศึกษา) วิชาต่างๆ ถูกสอนให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักและเนื้อหาระคับสากล เน้นให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิชากับประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในโลก และให้วิเคราะห์ไตร่ตรองและลงมือปฏิบัติจากความรู้ของตน

 

การจบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยม IB- MYP ได้นั้นนักเรียนแต่ละคนต้องเลือกหัวข้อการทำโครงงานส่วนบุคคล Personal Project  และมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะแนว นับเป็นโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้พัฒนามาตลอดหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร IB-MYP นักเรียนจะมีความพร้อมทางอารมณ์และความรู้ด้านวิชาการ กลายเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรไอบีระดับมัธยมปลาย (IB-The Diploma Programme/ IB-DP)

เป็นหลักสูตรระดับชั้นมัธยมปลายปีที่ ๕-๖ หรือเทียบเท่านักเรียนอายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี หลักสูตรไอบีระดับมัธยมปลายหรือระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma / Diploma Programme)   เป็นหลักสูตร ๒ ปีที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร IB-MYP  

 

IB Diploma เป็นหลักสูตรที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและเป็นคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวนมากนิยมรับสมัครจากนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร IB Diploma  ในบางประเทศ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หลายมหาวิทยาลัยให้เครดิตสำหรับบางวิชาในปีหนึ่งหากผลการเรียนของนักเรียนผู้สมัครในระดับ IB Diploma ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

หลักสูตร Diploma Programme (DP) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความท้าทายทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตให้ความสมดุลและการสะท้อนความคิด IB Diploma ตระหนักในคุณค่าของการฝึกฝนนักเรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยนำความรู้ที่มีในระดับสากลมาใช้เพื่อให้นักเรียนไอบีเตรียมความพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อไประดับมหาวิทยาลัยหรือมีบทบาทในโลกโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดนต่อไป หลักสูตรนี้นักเรียนต้องเรียน ๖ วิชา โดยเลือก๓ วิชาในระดับสูง และเลือก๓ วิชาในระดับมาตรฐาน จากวิชาภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ศิลปะ และสังคมศึกษา ซึ่งแน่ใจได้ว่าเป็นการกระจายความสามารถในการเรียนรู้และทักษะอย่างกว้าง

 

นอกเหนือไปจากการเรียน 6 วิชาหลัก หลักสูตร Diploma Programme ได้กำหนดเงื่อนบังคับหลัก ๓ ประการ ได้แก่ การเขียนเรียงความยาว(Assay) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) และ CAS (Creativity – ความคิดสร้างสรรค์, Action – การลงมือปฏิบัติ, Service – การให้บริการ) ซึ่งมักเกิดขึ้นนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังนำองค์ประกอบอื่นเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการศึกษาและท้าทายให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การเขียนเรียงความยาวจำนวน ๔,๐๐๐ คำในหัวข้อที่เลือกเองจะช่วยสนับสนุนทักษะการวิจัยอิสระโดยการท้าทายให้นักเรียนทำการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ ทฤษฎีความรู้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามและพิสูจน์ลักษณะขององค์ความรู้ ประกอบด้วย การประเมินรูปแบบต่างๆ ของความรู้ (การตระหนักรู้ อารมณ์ ภาษาและเหตุผล) นอกเหนือไปจากความรู้ประเภทต่างๆ (วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์) CAS ทำให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างกระตือรือร้น โดยการกำหนดบทบาทของตนเองนอกห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมในสถานการณ์จริงหรือเรื่องท้าทาย ตัวอย่างกิจกรรม CAS ของโรงเรียนได้แก่ กลุ่มหนังสือพิมพ์นักเรียน กลุ่มช่วยเหลือศูนย์บริการดูแลสำหรับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มที่เกี่ยวกับสวัสดิการของสุนัขและแมวเร่ร่อน ชมรมละคร ชมรมสอนเต้นรำแบบซัลซา รวมทั้งกลุ่มกีฬาเพื่อความสนุกเช่น ฟริสบี้และบาสเกตบอล ในกิจกรรมของ CAS นั้น นักเรียนสามารถรวมทั้ง 3 องค์ประกอบหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งโดยเฉพาะ

 

ไม่ว่าในฐานะองค์กรที่ผลิตแรงงานให้ตลาดแรงงานหรือก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร DP จัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางอาชีพของตนด้วยตนเองผ่านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมทัศนคติแบบผู้ใหญ่ และเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกภายนอก คณะอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติเคไอเอสประกอบด้วย ที่ปรึกษานักเรียนที่ทำงานเต็มเวลา และผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย / ที่ปรึกษาหลักสูตร DP

 

ขอบพระคุณที่สนใจในรายละเอียดโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านพอสมควร หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่หน้าเมนูหลักของเว็บไซด์นี้ทันทีหรือหากมีคำถามและต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับนักเรียน ท่านสามารถติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ admissions@kis.ac.th หรือโทร ๐๒ –๒๗๔- ๓๔๔๔

02-274-3444